Performance test - ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม

Go to content
การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
เราให้บริการทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 สำหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

โดยการทดสอบจะดำเนินการตามมาตรฐาน วสท.033011-19 "มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ" และ NFPA 25 "ITM of Water-based Fire Protection Sytem" ผลจากการตรวจสอบ และทดสอบ จะทำให้ทราบว่าระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีสมรรถนะในปัจจุบันผ่านเกณฑ์หรือไม่ คือสมรรถนะเทียบกับในอดีตลดลงเกินค่าที่ยอมรับได้สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการ คือ มั่นใจได้ว่าระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถส่งจ่ายน้ำได้ตามปริมาณที่ความดันน้ำที่เพียงพอเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยรายงานผลการทดสอบที่ได้จะถูกวิเคราะห์ และรับรองโดยวิศวกรตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ เพื่อเก็บไว้แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อได้รับการร้องขอ หรือ เก็บไว้ให้หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ประกันภัย เป็นต้น

ในการทดสอบจะใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง และมีการสอบเทียบค่าความแม่นยำให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน ภายในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 12 เดือน คือ เกจวัดความดัน, เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก, และ เครื่องวัดความเร็วรอบ

นอกจากน้ันในการตรวจสอบ และทดสอบ หากพบว่าสิ่งใดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น วสท.3002-51 "มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย", NFPA 20 "Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection", NFPA 13 "Standard for the Installation of Sprinkler System" เป็นต้น ทางเราสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าและเราสามารถให้บริการทดสอบวัดอัตราการไหลของท่อยืนและสายฉีดน้ำ ด้วยเครื่องมือวัดอัตราการไหลที่ได้มาตรฐานความแม่นยำ และได้รับการรับรองจาก FM โดยเฉพาะ Roof hydrant เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิงของอาคาร สามารถจ่ายน้ำดับเพลิงได้ในอัตราการไหลที่กำหนด โดยมีความดันใช้งาน (Residual pressure) ไม่น้อยกว่า่ 65 PSI ตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content